Struktura kataloga informacij

1. Osnovni podatki o katalogu
2. Splošni podatki o zavodu in informacijah javnega značaja, s katerim razpolaga
2.1 Podatki o organizaciji zavoda
2.2 Organi zavoda
2.3 Kontaktni podatki uradne osebe, pristojne za posredovanje informacij
2.4 Podatki o upravljavcu in pooblaščeni osebi za varstvo podatkov
2.5 Zakonske in druge pravne podlage, ki določajo delovno področje in smernice delovanja Knjižnice Mileta Klopčiča Zagorje ob Savi
2.6 Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih
2.7 Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov
2.8 Opis načina dostopa do drugih informacij javnega značaja

Naziv zavoda: Knjižnica Mileta Klopčiča Zagorje ob Savi
Cesta 9. avgusta 1
1410 ZAGORJE OB SAVI
Tel.:03 56 60 622 – oddelek za odrasle,
03 56 60 621 – mladinski oddelek
E-pošta: sikzag@zag.sik.si
Uradna spletna stran: http://www.zag.sik.si/ (Izjava o dostopnosti)

Matična številka: 1782304
Davčna številka: 96804840
Šifra dejavnosti: 92.511
Odgovorna oseba: Irena Razpotnik,  v. d. direktorja
Datum prve objave kataloga: 15. 3. 2007
Datum zadnje spremembe: 1. 5. 2024
Katalog je v elektronski obliki dostopen na spletni strani http://www.zag.sik.si/, v tiskani obliki pa je dostopen na sedežu Knjižnice Mileta Klopčiča Zagorje ob Savi.

2. SPLOŠNI PODATKI O ZAVODU IN INFORMACIJAH JAVNEGA ZNAČAJA S KATERIMI RAZPOLAGA

2.1. Podatki o organizaciji zavoda
Kratek opis delovnega področja zavoda: Dejavnost zavoda, ki jo zavod opravlja v javnem interesu, kot javno službo, je: 92.511 Dejavnost knjižnic
V okviru te dejavnosti knjižnica izvaja in omogoča naslednje osnovne storitve:

 • zbiranje, obdelovanje, hranjenje in posredovanje knjižničnega gradiva
 • zagotavljanje dostopa do knjižničnega gradiva in elektronskih publikacij
 • izdelovanje knjižničnih katalogov, podatkovnih zbirk in drugih informacijskih virov
 • posredovanje bibliografskih in drugih informacijskih proizvodov in storitev
 • sodelovanje v medknjižnični izposoji in posredovanje informacij
 • pridobivanje in izobraževanje uporabnikov
 • varovanje knjižničnega gradiva, ki je kulturni spomenik
 • sodelovanje v vseživljenjskem izobraževanju
 • zbiranje, obdelava, varovanje in posredovanje domoznanskega gradiva
 • zagotavljanje dostopnosti in uporabe gradiv javnih oblasti, ki so splošno dostopna na elektronskih medijih
 • organiziranje posebnih oblik dejavnosti za otroke, mladino in odrasle, ki so namenjene spodbujanju bralne kulture
 • organiziranje kulturnih prireditev, ki so povezane s knjižnično dejavnostjo

Seznam notranjih organizacijskih enot:
Knjižnica Mileta Klopčiča Zagorje ob Savi
Osrednja občinska knjižnica:
Cesta 9. avgusta 1
1410 ZAGORJE OB SAVI
Tel.:03 56 60 620
E-pošta: sikzag@zag.sik.si

Enota Kisovec
Trg pohorskega bataljona 15
1412 KISOVEC
Tel.: 03 56 60 623

Enota Izlake
Izlake 42
1411 Izlake

2.2. Organi zavoda
Svet Javnega zavoda Knjižnica Mileta Klopčiča Zagorje ob Savi
člani sveta
Predstavnici ustanovitelja:
1. Marija TORI
2. Marija RIBIČ
Predstavnici uporabnikov:
1. Metka PODPEČAN – predsednica
2. Kristina RENKO
Predstavnika zaposlenih:
1. Katja GARANTINI
2. Natalija PERKO – podpredsednica

2.3. Kontaktni podatki uradne osebe, pristojne za posredovanje informacij
Pristojna oseba: Irena RAZPOTNIK,  v. d. direktorja
Cesta 9. avgusta 1
1410 ZAGORJE OB SAVI
Tel.: 05 9340283
E-naslov: irena.razpotnik@zag.sik.si

2.4 Podatki o upravljavcu in pooblaščeni osebi za varstvo podatkov

V skladu z določilom 37. člena Uredbe EU 2016/679 Evropskega parlamenta in sveta z dne 27. aprila 2016 smo za pooblaščeno osebo za varstvo podatkov imenovali družbo:

DATAINFO.SI, d.o.o.

Tržaška cesta 85, SI-2000 Maribor

www.datainfo.si

e-pošta: dpo@datainfo.si

telefon: +386 (0) 2 620 4 300

Politika zasebnosti

2.5. Zakonske in druge pravne podlage, ki določajo delovno področje in smernice delovanja Knjižnice Mileta Klopčiča Zagorje ob Savi
Državni predpisi: Vsi zakonski in podzakonski predpisi, so dosegljivi na spletni strani Ministrstva za kulturo pod rubriko Zakoni – knjiga in knjižničarstvo.

Predpisi lokalnih skupnosti: Odlok o ustanovitvi Knjižnice Mileta Klopčiča Zagorje ob Savi, Uradni vestnik Zasavja 4/2003
2.6. Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih

 

2.7 Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov:
Zbirka podatkov o uporabnikih:
Evidenca oseb, vpisanih v Knjižnico Mileta Klopčiča Zagorje ob Savi na osnovi pristopne izjave. Kategorije posameznikov, o katerih se vodi zbirka osebnih podatkov:

 • predšolski otroci
 • osnovnošolci
 • srednješolci
 • študenti (redni)
 • študenti ob delu
 • zaposleni
 • svobodni poklici
 • samostojni obrtniki
 • kmetje
 • gospodinje
 • upokojenci
 • nezaposleni
 • tuji državljani
 • zaposleni v matični ustanovi
 • vojaki
 • častni člani
 • ostali
 • pravne osebe-zunanje enote

Evidenca vsebuje naslednje podatke:

 • ime in priimek
 • datum rojstva
 • naslov stalnega ali začasnega prebivališča
 • občina
 • telefon
 • šola-fakulteta
 • naziv podjetja zaposlitve
 • izobrazba
 • podatke o starših
 • datum vpisa

Seznam zbirk: Knjižnični katalog COBISS

2.8 Opis načina dostopa do drugih informacij javnega značaja
Opis dostopa do posameznih sklopov informacij:
Postopek je opredeljen v Zakonu o dostopu do informacij javnega značaja (Ur. list RS št. 24/2003). Informacije javnega značaja so dostopne v elektronski obliki na spletnem naslovu http://www.zag.sik.si
Dostop do Kataloga informacij javnega značaja v tiskani obliki je možen na sedežu Knjižnice Mileta Klopčiča Zagorje ob Savi v času odprtosti.