Član knjižnice lahko postane vsak uporabnik, ki se s podpisom vpisnice obveže, da se bo ravnal po Pravilniku o splošnih pogojih poslovanja Knjižnice Mileta Klopčiča Zagorje ob Savi ter plača članarino v višini, ki jo za posamezno leto določi svet knjižnice. S tem si pridobi pravico do članske izkaznice.
Člani knjižnice plačajo članarino za eno leto (12 mesecev) glede na datum pristopa v članstvo knjižnice. Višino članarine določi za vsako koledarsko leto Svet knjižnice in objavi v ceniku, ki je sestavni del Pravilnika o splošnih pogojih poslovanja Knjižnice Mileta Klopčiča Zagorje ob Savi.
Izkaznico uporablja samo član knjižnice in je za njeno uporabo tudi osebno odgovoren. Člani knjižnice uporabljajo storitve knjižnice samo s predložitvijo izkaznice. Izkaznica ni prenosljiva. Če knjižničar utemeljeno dvomi o identiteti uporabnika izkaznice, lahko zahteva njegovo dodatno identifikacijo.
Uničenje ali izgubo izkaznice je član dolžan sporočiti knjižnici v roku 24-ih ur. V primeru izgube izkaznice članu proti plačilu izdelamo nadomestno izkaznico (duplikat). Če član najde prvotno izkaznico, je potrebno duplikat uničiti.
Spremembo bivališča in drugih podatkov je član dolžan takoj sporočiti knjižnici.